خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

تقدیم به انیسه بانو

مرا در خانه سروی هست کاندرسایه قدش
فراغ از سروبستانی و شمشاد و چمن دارم
سزدکزخاتم لعلش زنم لاف سلیمانی
چواسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم
حافظ

درنسبت انسان با انس

سخنی دربزرگداشت خواهر بزرگ حضرت مجد بانو انیسه محلاتی "انوار"
ابوعلی احمدابن مسکویه فیلسوف عالیمقام اخلاق اسلامی که یک هزاره پس از درگذشتش بصیرت های کلان او هنوز مشام جان را عطرآگین میسازد تعریف یگانه ای از انسان بدست میدهد. بخلاف تعریف ارسطو ئی که انسان را حیوان ناطق می شناسد ابن مسکویه معتقد است تعریف انسان در کلمۀ انسان نهفته است که از ریشۀ انس می آید. او آراء بسیاری از زباندانان را که کلمۀ عربی انسان را از ریشۀ نسیان وفراموشکاری میداند مردود می شمارد و معتقد است وجه امتیاز اساسی انسان بعنوان یک موجو د هماناانس پذیری او است. به دیگر بیان انسان از جنس محبت است و هر که از محبت خالی است از انسانیت خالی است و از شمول تعریف انسانیت خارج میشود.
درسنت اسلامی این نکتۀ مشهور است که الاسماء تنزل من السماء یا به بیان دیگر نامهای انسانها نه تصادفی بلکه از ساحت قدسی صادر و نازل می شوند. برای نویسندۀ این سطور از بارزترین نشانه های حقیقت سخن مشهور فوق خواهر بزرگ حضرت مجد یعنی عمۀ روشن ضمیر و صافی دل سرکار بانو انیسه محلاتی که عمرش درازباد میباشد.
انیسه بانوفرزندارشد آیات روشن خداوند حضرات رضوان جایگاه آیه اله العظمی حاج شیخ بهاءالدین و سرکار علیه صدیقه بانوی محلاتی و نیز همسر جناب آقای سید علی انوار و مادر سرکار بانو هما (برجیس) و جنابان آقایان مهندس همایون، دکتر احمد،مهندس محمدرضا و دکتر محمود انوار می باشند. درسایۀ تربیت والدین روشن ضمیر همۀ فرزندان رشید و هریک دررشته ای مصدرخدمات عالی و موجب سربلندی فامیل بودهاند.
نویسنده از کودکی بیاد دارد که انیسه بانو درسراسر عمر مهرافزونش استوانۀ صبوری و منشاء لطف و رحمت وازمهمترین موجبات انسجام فامیل بوده است. این نکته مسلم وبرکسی پوشیده نیست که زندگی خاندانهای بزرگ روحانی سنتا از حیث حیطۀ زندگی خصوصی بسیار دشوار بوده است. علاوه برآن سلیقۀ همسر انیسه بانو جناب آقای سید علی انوار درتعاملات اجتماعی همیشه مشوق پذیرائی مهمانان و دوستان بوده و خانۀ ایشان محفل گرم انس و دیدار و این شیوه زندگی فارق از حال جسمی هردو بزرگوار همچنان ادامه دارد و چنین باد!
باری ادارۀ چنین نحوه زندگی باز اجتماعی، تربیت پنج فرزند رشید و صاحب نام و خدمتگزاری دربیت یک مرجع بزرگ دینی ، هرگز قامت رشید عمه نازنین را خم نکرده و هیچکس در شدائد زندگی گرهی بر سیمای زیبای روحانیش ندیده است.
پذیرائی های عمه و همسر ایشان همیشه طعم دلچسب خاص خودرا داشته است.برای نویسنده ازآغاز کودکی خبر دیدار از منزل ایشان بمثابه خبر دیداری از بهشت بوده که برای همگان غذای جسم و جان توامان فراهم داشته است.
انیسه بانو معلم شکرگزاری بوده است. هربار که دیداری تازه میشده ازاو جز سخن زیبا و سخن از زیبائی و مراتب شاکری بیاد ها نمانده است. دراین سالهای اخیر که عمۀ نازنین بیشتر در منزل بوده پذیرائی ومهرش اعتلای معنوی بی نظیری یافته. هربار که درشیراز به دیدارش شتافته ام انگار بدیدار ابر متراکمی از مهر و عاطفه رفته ام که در انتظار باریدن سخاوتمندانه بوده و بمحض روشنی چشمانم برویت روی ملکوتیش بارانی از عشق ومهر برسروروی وجان غبار گرفته ام باریده است.
درمحضر عمه که می نشینی، بجای سخنهای معموله دردیدارها و شرح رنجها و آلام و کج مداریهای روزگار، سخن از معرفت و مهر ودوستی وزیبائی است. او بی تردید معلم بزرگ اخلاق است اما بجای نصیحت دیگران،باشیوۀ کارش محاسن اخلاقی را نشان میدهد. جهان بینی انیسه بانو مبتنی بردوستی است. او جهان را از پنجره لطف و محبت می بیند. برای من شخص او دلیل درستی سخن عالی ابن مسکویه است. پدر ومادر روشن ضمیرش که نام انیسه بانو برایشان الهام شده انگار میدانسته اند که فرزند نخستشان نمونه عالی اخلاق میشود و جنس اوازجنس انس است. انیسه بانو از اینکه کم توان شده گاهگاه از بازدید کنندگان عذر خواهی می کند. او نمیداند که همین حال وی چه وجود معنوی کلانی دارد و محضرش آدمی را به چه سفرۀ رنگین گسترده ای از عشق و مهر میخواند. تفکر و سلوک دینی انیسه بانو از هرنوع شائبه و تکلف خالی است. زبان او زبان ذکر است اما هرگز ندیده ام که تعلقات دینی را بصورت تظاهرات و حرکات نمایشی بروز دهد. این درست همان سبک و سلوکی است که پدر عظیم الشان ایشان حضرت بهاءالدین وبرادرآزاده شان حضرت مجد الدین پیشه کرده بودند و از هرگونه دین فروشی ابا داشتند. دریکی از دیدارهای اخیر به محضر انیسه بانو عرض کردم که وقتی به خاندان محلاتی مینگرم شخص اورا ازعالیترین محصولات اخلاقی این خاندان می بینم. آنچه در این نوشتار کوتاه آمد شاهد صادق سخن نویسنده بوده است که بهیچوجه دراین باور راه اغراق نمی پیماید.
انیسه بانو از شعر و ادب نیز بهرمند است. سخن گرم او همیشه از ادبیات دینی و عرفانی نقل و شکر فراوان دارد.هربار که بدیدار او میروم چون با توشه و خاطره ای پربار از مهر وعشق و ادب وحس زیبائی بر می خیزم بی اختیار این بیت شعر عالی شیخ سعدی برزبان ذهنم جاری میشود
دیداردلنوازت درپایم ارغوان ریخت
گفتاردلنشینت درگوشم ارغنون زد
عمروایام عزت انیسه بانو این مظهر انس و انسانیت و همسر و فرزندان ونوادگانشان دراز باد!
فرزند معنوی او و پای بوسش
محمدجعفرمحلاتی
کلیولند پانزده خرداد89