خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

حقوق نان،مسکن ودرمان


قسمتی‌ از بروشور تهیه شده برای خیریه ولی‌ عصر.برای دیدن بروشور در ابعاد بزرگتر ،لطفا روی تصویر کلیک کنید.
خدمات نان و مسکن ودرمان
خدمات نان و مسکن ودرمان