خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

دوستان و بستگان

سید محمد خلیل حجّت پرورده گرانقدر دامان علم ومهر، خویشاوند گرامیم جناب سید محمد خلیل حجّت که بی مبالغه از مفاخر فامیل و جامعۀ پزشکان ایرانی مقیم آمریکا است دربستر بیماری با متانت و آرامش درنبرد با سرطانی جانکاه بسر می برد. ادامه...

بانو انیسه محلاتی ابوعلی احمدابن مسکویه فیلسوف عالیمقام اخلاق اسلامی که یک هزاره پس از درگذشتش بصیرت های کلان او هنوز مشام جان را عطرآگین میسازد تعریف یگانه ای از انسان بدست میدهد. بخلاف تعریف ارسطو ئی که انسان را حیوان ناطق می شناسد ابن مسکویه معتقد است تعریف انسان در کلمۀ انسان نهفته است که از ریشۀ انس می آید. او آراء بسیاری از زباندانان را که کلمۀ عربی انسان را از ریشۀ نسیان وفراموشکاری میداند مردود می شمارد و معتقد است وجه امتیاز اساسی انسان بعنوان یک موجو د هماناانس پذیری او است. به دیگر بیان انسان از جنس محبت است و هر که از محبت خالی است از انسانیت خالی است و از شمول تعریف انسانیت خارج میشود. ادامه...