خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

درمجامع

حج سالهای 40 درکنار حجه الاسلام شیخ رضی شیرازی
 پدر و پسر درکنار هم