خدمات امام عصر"عج"

مدرسه امام عصر"عج"

درمانگاه ولی عصر"عج"

خیریه ولی عصر"عج"

مسجد ولی عصر"عج"

سخن مجد

سخنرانی‌‌های مرحوم حضرت آیت اله حاج شیخ مجدالدین محلاتی در ماه مبارک رمضان ۱۴۲۰ هجری قمری برابر با ۱۳۶۱ شمسی‌

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و ششم
بخش بیست و هفتم
بخش بیست و هشتم
بخش بیست و نهم